Általános üzleti feltételek

A jelen üzleti feltételek a dripit.hu internetes üzletre érvényesek, amelyet egy, a Polgári törvénykönyv 2716 §-a és azt követő 89/2012 Sb. sz. törvénye alapján vállalkozó társaság működtet, melynek tagjai:

 • Jiří Gomola, Ropice 446, 739 61, Ropice, IČ /azonosítószáma/: 03605361, DIČ /adóazonosító száma/: CZ8808305605
 • Tomáš Hodermarsky, V Hůrkách 146, 267 18, Bubovice, IČ /azonosítószáma/: 03611230, DIČ /adóazonosító száma/: CZ8007162350

Az üzleti feltételek meghatározzák az értékesítés feltételeit, valamint pontosítják az eladó (dripit.hu) és a vevő (a továbbiakban ügyfél) jogait és kötelezettségeit. A dripit.hu internetes üzlet üzemeltetőjére vonatkozó információkat a Kapcsolat fül tartalmazza.

Árurendelés és szállítás

 • Megrendelése elküldésével az ügyfél megerősíti, hogy megismerte a jelen üzleti feltételek szövegét.
 • Minden elküldött megrendelés kötelező.
 • Elküldése után minden megrendelés azonnal e-mail üzenet formájában visszaigazolást nyer, amivel érvényes adásvételi szerződéskötés történik. A visszaigazoló e-mailt az ügyfél által a regisztráció (megrendelés) során megadott e-mail címre fogjuk küldeni, és a következő információkat fogja tartalmazni: az ügyfél adatai, szállítási cím, a megrendelt áru adatai, a megrendelt áru darabszáma, stb. Ezt a visszaigazolást a szerver automatikusan küldi.
 • Amennyiben az áru nincs raktáron, vagy más okból nem lehetséges a kért szállítási határidő betartása, az ügyfelet telefonon vagy e-mailben fogjuk keresni, a szállítási póthatáridő javaslatával. Az áru feladásáról az ügyfelet mindig e-mailben értesítjük, amely tartalmazza a küldemény számát.
 • A vevő a regisztráláskor (megrendeléskor) köteles megadni telefonkapcsolatát is, kivéve, ha ezt súlyos körülmények akadályozzák.
 • Amennyiben a vevő a megrendelés visszaigazolásának kézhezvétele után megállapítja, hogy az adatok valamelyike hibás vagy hiányos, kötelessége e tényt a lehető leghamarabb közölni az eladóval. Legjobb e-mailben az info@dripit.hu címre. Az ügyfél írja be a Megrendelés javítása üzenet tárgyába és törzsébe a megrendelés számát és a helyes adatokat!
 • Az ügyfél az objednávky@dripit.hu címen informálódhat megrendelésének állásáról.
 • Ha az eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a vevő által a megrendelésben megadott helyre eljuttatni, akkor a vevő köteles az árut kiszállításakor átvenni. Amennyiben a vevő nem teljesíti ezt a kötelezettséget, az eladó jogosult elállni a szerződéstől, és követelni a vevőtől a tétlensége által neki okozott károk megtérítését.
 • Abban az esetben, ha a vevő indokai miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben feltüntetettől eltérő módon kell kézbesíteni, a vevő köteles a tároláshoz kapcsolódó költségeket a szokásos összegben megtéríteni.
 • Az áru szállítótól történő átvételekor a vevő köteles haladéktalanul ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén arról azonnal értesíteni a szállítót. Jogosulatlan beavatkozásra vagy a küldemény egyéb károsodására utaló csomagolássérülés észlelése esetén a vevőnek nem kell átvennie a küldeményt a szállítótól. A szállítólevél aláírásával a vevő megerősíti, hogy az áruküldemény megfelelt minden feltételnek és követelménynek, valamint hogy a csomagolás sérülésére vonatkozó, későbbi reklamációkat nem lehet figyelembe venni.
 • A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni, különösen olyan személyekkel, akik korábban jelentősen megsértették az adásvételi szerződést (beleértve az üzleti feltételeket is).
 • Amennyiben az adásvételi szerződéssel létrehozott jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy arra a cseh jog az irányadó. Ez az általánosan kötelező érvényű jogszabályokból fakadó fogyasztói jogokat nem érinti.

Fizetési feltételek

 • Az áru adásvételi szerződés szerinti árát (vételár) és az áru szállításával kapcsolatos, esetleges költségeket, a vevő, a következő módon fizetheti meg az eladónak: a) készpénzben, utánvéttel, a vevő által a megrendelésben megadott helyen; b) készpénz nélküli átutalással, az eladó Fio Banka a.s. /Rt./ által vezetett, 2800701496/2010 sz. számlájára, c) bankkártyával, a GoPay fizetési kapu szolgáltatáson keresztül.
 • Utánvétes fizetés esetén a vételár az áru vevő által történő átvételekor esedékes. Bankkártyás fizetés esetén a vételár a megrendelés elküldésének pillanatában esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár a szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül esedékes.
 • Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles megfizetni az áru vételárát, a megrendelés variábilis szimbólumának – rendelési szám – feltüntetésével. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége a vonatkozó összegnek az eladó fent említett bankszámlájára történő jóváírása pillanatában teljesül.

Reklamáció

 • A szerződő feleknek az eladó hibákért való felelősségére vonatkozó jogait és kötelezettségeit, ideértve az eladó jótállási felelősségét a vonatkozó, általában kötelező érvényű rendeletek (különösen a Polgári Törvénykönyv 2099. és következő §-ai, valamint 2158. §-ának rendelkezései) szabályozzák. A reklamáció rendezésére törvényben előírt 14 napos határidő 30 naptári napra hosszabbodik.
 • Minden árut adódokumentum – számla – kísér, amely garancialevélként is szolgál, amennyiben azt nem csatolták (a gyártótól és az árutípustól függően).
 • Az áruk átvételét és a jótállási feltételek elfogadását az ügyfél az értékesítési okmány vagy a szállítólevél aláírásával erősíti meg abban az esetben, ha a küldeményt szerződéses fuvarozó kézbesíti.
 • A vásárló köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálni, miután azt az eladó (személyesen vagy szerződéses fuvarozó útján) átadta. Amennyiben a vevő bármilyen különbséget észlel az eladási okmány és a ténylegesen szállított áru között (az árufajtában vagy mennyiségben), köteles ezt indokolatlan késedelem nélkül (legkésőbb 3 napon belül) írásban jelenteni az adódokumentumot kiállító kereskedőnek. Ha ezt elmulasztja, ki van téve annak, hogy esetleges későbbi reklamációját nem ismerik el.
 • A reklamációt személyesen vagy írásban kell benyújtani az eladóhoz, a hiba megjelölésével és a hibákért, valamint a hibás áru küldéséért való felelősségből fakadó igény feltüntetésével.

Minőség a tárgy átvételekor, garancia az áru minőségére

 • Az eladó felel a vásárlónak azért, hogy az eladott tárgy az átvételkor hibátlan. Az eladó különösen felel a vásárlónak azért, hogy abban az időben, amikor a vevő a tárgyat átvette: a) az a felek által megállapodott tulajdonságokkal rendelkezik, megállapodás hiányában pedig olyan tulajdonságokkal, amelyeket az eladó leírt, vagy amelyeket a vevő – az áru jellegére való tekintettel és az eladó reklámja alapján – elvár, b) a tárgy az eladó által meghatározott célra vagy amelyre az ilyen fajta tárgyat általában használják alkalmas, c) a tárgy megfelel a megállapodás szerinti minta vagy modell minőségének vagy kialakításának, d) a tárgy megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van és e) megfelel a jogszabályi követelményeknek.
 • Ha a tárgy átvételkor hibás (azaz nem az átvétel után keletkezett hibáról van szó), a vevőnek joga van arra, hogy az eladó a vételárból arányos engedményt adjon. Amennyiben a vevő nem az árengedményt választja, akkor új, hibátlan tárgy szállítását is követelheti, kivéve, ha ez – a hiba jellegére való tekintettel – aránytalan (tekintettel a hiba és az áru értékére).
 • A vevő a hiba jelentésekor vagy a bejelentés után indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az eladót az általa választott jogról. A teljesített választást a vevő az eladó hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg.
 • Ha a vevő nem áll el a szerződéstől, vagy nem érvényesíti új, hibátlan tárgy leszállítására való jogát, arányos árengedményt kérhet. A vevőnek az esetben is joga van arányos árengedményre, ha az eladó nem tud új, hibátlan tárgyat szállítani, vagy ha az eladó ésszerű időn belül nem orvosolja a hibát, vagy a hiba orvoslása komoly nehézségeket okozna a vevőnek.
 • A vevőt a hibás teljesítésből eredő jog nem illeti meg, ha az átvétel előtt tudta, hogy a dolog hibás, vagy ha a hibát maga a vevő okozta (pl. a termék olyan körülmények között történő használatával, amelyek nem felelnek meg a dokumentációban megadott paramétereknek).
 • Ha a vevő érvényesíti a hibás teljesítésből eredő jogát, a másik fél ezt a jog érvényesítésekor írásban igazolja vissza.
 • A fogyasztó jogosult érvényesíteni az árun feltüntetett minimális eltarthatósági idő alatt jelentkezett hibából eredő jogát. Ezen időre az eladó vállalja annak biztosítását, hogy az áru normál használatra alkalmas lesz és megtartja szokásos tulajdonságait.
 • A garanciaérvényesítés joga a következő esetekben szűnik meg: a) az áru olyan körülmények között történő használatával, amelyek nem felelnek meg a dokumentációban megadott paramétereknek, b) az árut elemi kár érte, c) a hibát a vevő maga okozta.
 • Az eladó hibákért vállalt felelőssége nem vonatkozik a tárgy szokásos használata során fellépő kopásra.
 • A szerződéstől való elállás az eladóra attól a pillanattól hatályos, amikor kézbesítették neki a vevő nyilatkozatát a szerződéstől való elállásról, amennyiben az összes szükséges törvényes feltétel teljesül. A szerződéstől való elállás esetén a szerződés a kezdetétől megszűnik, és a felek kötelesek mindent, amit egymásnak nyújtottak, visszaszolgáltatni.

Elállási jog

 • Amennyiben a vevő fogyasztó (az adásvételi szerződés megkötésekor nem vállalkozói tevékenysége keretében jár el) a Polgári Törvénykönyv 1829. §-a értelmében az áru átvételétől számított 14 napon belül joga van indoklás nélkül elállni az adásvételi szerződéstől. Az elállást e határidőn belül bizonyíthatóan kézbesíteni kell az eladónak, mégpedig vagy írásban a Ropice 446, 739 61 Ropice címre vagy az eladó info@dripit.hu elektronikus postacímére. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a fogyasztó használhatja az eladó által megadott formanyomtatványt, amely a jelen üzleti feltételek mellékletét képezi. A törvényes, 14 napos elállási határidőt az eladó egyoldalúan meghosszabbíthatja.
 • Amennyiben az áru zárt csomagolását megsértik, az 1837. § g) pontjának rendelkezésére hivatkozva nem lehet elállni az adásvételi szerződéstől, mégpedig higiéniai okokból.
 • Amennyiben a vevő úgy dönt, hogy él a szerződéstől való elállás jogával, a sértetlen, használat vagy kopás jelei nélküli és nem sérült csomagolású (higiéniai okokból) árut a fenti visszavonást követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 14 nappal az elállást követően vissza kell küldenie az eladó címére. Az eladó ugyanilyen időtartamon belül köteles a vevőnek visszafizetni a vételárat.
 • Az áru visszaküldésének költségeit teljes egészében a vevő viseli.
 • Az eladó mindaddig nem köteles visszaadni a vételárat a vevőnek, amíg a vevő át nem adja az árut, vagy nem bizonyítja, hogy elküldte az árut az eladónak. A vevő köteles az áru küldése előtt, az info@dripit.hu címen kapcsolatba lépni a dripit.hu munkatársaival.
 • Az eladó utánvétes küldeményeket nem fogad.
 • Abban az esetben, ha a vevő által visszaküldött áru sérült vagy kopott lesz, a Ptk. 1833. §-ának megfelelően, az eladónak ennek megfelelő kártérítési igénye keletkezik, amely akár az áru teljes árát is elérheti. Az eladó jogosult e követelését egyoldalúan beszámítani a vevő vételár-visszatérítési igényével szemben.

A szerződő felek további jogai és kötelezettségei

 • Az eladó vállalja, hogy teljesíti a kötelező megrendelést, és a megrendelt árut a lehető legrövidebb időn belül elküldi. Amennyiben az eladó nem tudja elküldeni az árut (készlet kiárusítása, stb.), a kötelező megrendelés kézhezvételétől számított legfeljebb 3 munkanapon belül tájékoztatja az ügyfelet a helyzetről, és alternatív megoldást kínál.
 • Az eladó vállalja, hogy minden megrendeléshez adóokmányt állít ki és ad át az ügyfélnek.
 • Az eladónak joga van elutasítani a megrendelést, ha az ügyfél nem teljesítette az áru átvételére és a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettségét.
 • Az eladónak jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől (kötelező megrendeléstől), ha a teljesítés lehetetlenné válik (áru kiárusítása, stb), amennyiben az ügyféllel nem állapodik meg új teljesítésről. E tényről a vevőt mindig tájékoztatni kell.
 • Abban az esetben, ha az ügyfél az áru kiszállítása előtt kifizeti a megrendelést, és az eladó nem tudja teljesíteni azt, az eladó vállalja, hogy a teljes összeget haladéktalanul visszajuttatja a vevőnek.
 • A vevő köteles helyes és teljes postacímet megadni, amelyre a megrendelt árut küldeni kell.
 • A vevő köteles a megrendelt árut átvenni és a teljes árat megfizetni. Az ügyfél a megrendelés kitöltésekor, még annak kötelező visszaigazolása előtt tudomásul veszi a végleges árat.
 • A vevőnek mindaddig joga van sztornózni elküldött megrendelését, amíg az eladó a megrendelt árut el nem küldte, vagy ez idő után a D. cikknek – Elállási jog – megfelelően.
 • Az áru tulajdonjoga annak átvétele pillanatában száll át a vevőre, miután a vételárat az eladó felé előzetesen kiegyenlítette.